To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
W chwili obecnej zgłoszenia na to wydarzenie nie są przyjmowane.

Kancelaria BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński spółka partnerska wraz z Moniką Reszko zaprasza na pierwsze z cyklu szkoleń poświęconych różnym aspektom prawnym dotyczących firm działających w branży ICT.


Pierwszym szkoleniu chcielibyśmy przybliżyć Państwu zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników, ich rekrutacją, wyborem form współpracy.

W kolejnych edycjach zajmiemy się między innymi zamówieniami publicznymi w IT, ochroną danych osobowych.

UWAGA Dodatkowo, w ramach ceny za szkolenie, każdy z uczestników będzie miał prawo do godzinny konsultacji z wybranym przez siebie prelegentem, w dogodnym wybranym przez siebie terminie.

Program wydarzenia 

9.00 - 9.30 Rejestracja

9.30 - 9.40 Wprowadzenie, krótka prezentacja prelegentów, short networking.

9.40 - 10.00 Smart rekrutacja - czyli jak mieć więcej za mniej. Monika Reszko

10.00 - 10.30 Czy Twoja firma na pewno potrzebuje prawnika? Rafała Tołwiński, Monika Reszko

10.30 - 10.50 50% kosztów uzyskania przychodów - prawda czy fałsz? Kamila Kosiak - Pawtel

10.50 - 11.10 Do kogo należy kod? - Prawo autorskie w umowie o pracę, o dzieło, zlecenie. Dorota Senger

11.10 - 11.30 Przerwa kawowa.

11.30 - 11.50 Nie dajmy się zwariować - motywacja pracowników branży IT. Monika Reszko

11.50 - 12.10 Pożycz sobie pracownika - o czym należy pamiętać outsourcując zasoby. Kamila Kosiak - Pawtel

12.10 - 12.40 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i gościa specjalnego.


Prelegenci

Rafał Tołwiński Partner w Kancelarii BGST: Od 2002 r. obsługuje i doradza podmiotom gospodarczym, oraz przygotowuje i prowadzi szkolenia z prawa własności intelektualnej na zlecenie firm szkoleniowych. Prowadzi również zajęcia dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w zakresie prawa autorskiego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, problematyce zakupu i sprzedaży nieruchomości, obsłudze procesów inwestycyjnych w branży mieszkaniowej oraz komercjalizacji wielkopowierzchniowych budynków biurowo-usługowych a także w tematyce przekształceń własnościowych (M&A). Stale obsługuje spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Brał udział w realizacji licznych projektów inwestycyjnych w branży mieszkaniowej oraz powierzchni komercyjnych (min.: Arkońska Business Park).

Kamila Kosiak - Pawtel Radca Prawny: współpracuje z BGST od 2010 roku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz ukończyła z wyróżnieniem Europeistyki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Po zdaniu egzaminu zawodowego w pierwszej połowie 2013 roku - została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną klientów korporacyjnych oraz doradza w zakresie prawa własności intelektualnej. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Dorota Senger Radca Prawny: Dorota Senger rozpoczęła pracę w naszej Kancelarii pod koniec 2013 roku, odbywając aplikację radcowską. Jest absolwentką dziennych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Już podczas studiów odbywała praktyki w trójmiejskich kancelariach prawnych. Zdobyte doświadczenia wykorzystała w przygotowaniu pracy magisterskiej z postępowania cywilnego. Od lipca 2015 roku wykonuje zawód radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w zakresie praw autorskich, prawa nowych technologii, własności przemysłowej, w tym zwłaszcza znaków towarowych oraz zagadnieniach konkurencji. W ramach prowadzonych spraw zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych (głównie z branży ICT), sporządzaniem opinii prawnych, prowadzeniem sporów sądowych, przygotowaniem i negocjowaniem treści umów oraz udzielaniem porad prawnych. Jako radca prawny stale świadczy usługi w języku angielskim.

Monika Reszko - Monika Reszko: Monika Reszko - ekspert ds. komunikacji, psycholog, autor i koordynator programów rozwojowych dla biznesu. Współpracuje z fundacją Pro Progressio, organizuje i moderuje konferencje i seminaria. Wprowadziła m.in. pionierski na Pomorzu cykl konferencji HR śniadania, a także konkurs HR Osobowość , wyłaniający najlepszych praktyków HR w Polsce północnej. Spod jej rąk wyszedł także cieszący się ogromnym powodzeniem, realizowany od sześciu lat turniej biznesowy Beach Volleyball Business Cup. Zrealizowała autorski, adresowany do młodzieży z domów dziecka roczny projekt Na Start. Doświadczenie zdobyte w trakcie kilkuletniego pobytu we Francji traktuje, jako lekcję różnorodności, szacunku i otwartości na inne kultury.


Regulamin Szkolenia Prawo i HR w branży IT, czyli co może zyskać Twoja firma i biznes

 1. Niniejszy Regulamin (dalej"Regulamin") określa zasady uczestnictwa w szkoleniu Prawo i HR w branży IT, czyli co może zyskać Twoja firma i biznes (dalej "Szkolenie").
 2. Organizatorem Szkolenia jest BGST Radcowie Prawni Borek Gajda Tołwiński Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Miszewskiego 3/4, 80-239 Gdańsk (dalej "Organizator").
 3. Szkolenie jest adresowane wyłącznie do przedsiębiorców.
 4. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Zgłoszenia udziału w Szkoleniu dokonuje się za pośrednictwem strony www.szkolenia-prawne-ict.gr8.com lub na stronie bgst.evenea.pl.
 6. Udział w Szkoleniu jest odpłatny i wynosi 249 złotych+VATw przypadku zgłoszenia do dnia 22 września 2017 roku, zaś w przypadku zgłoszenia po dniu 22 września 2017 roku wynosi 349 złotych + VAT. W przypadku zgłoszenia drugiej osoby z tej samej firmy, co już zgłoszona osoba, opłata za udział tej drugiej osoby w Szkoleniu wynosi 149 złotych + VAT, niezależnie od terminu zgłoszenia, tj. niezależnie od tego, czy zgłoszenie tej osoby nastąpiło do dnia 22 września 2017 roku, czy po tym dniu.
 7. Dokonywanie opłat za udział w Szkoleniu odbywa się za pośrednictwem strony evenea.pl, prowadzonej przez 0000323662, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadającą NIP 5213529520, REGON 141794203, kapitał zakładowy w wysokości 27 300 zł.
 8. Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do udziału w Szkoleniu jest Organizator. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą w celu organizacji Szkolenia i dokonania płatności, a także w celu umożliwienia Organizatorowi oraz Monice Reszko Human Concept & Solution informowanie o kolejnych organizowanych przez nich szkoleniach oraz eventach. Dane osobowe ww. osób nie będą udostępnianie osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne w celu zorganizowania Szkolenia, w szczególności dokonania płatności.
 9. Każda z osób zgłoszonych do udziału w Szkoleniu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich poprawy, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż zmiany wejdą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie www.szkolenia-prawne-ict.gr8.com lub bgst.evenea.pl. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw już nabytych.
 11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z organizacji niniejszego Szkolenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora, według prawa polskiego. 


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Gdańsku wydarzenia Gdańsk